Training

Gewenst gedrag en bijzondere werkzaamheden kun je beschrijven, uitleggen, in een PowerPoint zetten, of tot werkopdracht bestempelen. Maar niets werkt zo verhelderend als doen en ervaren. Nieuwe en bestaande situaties krijgen beeld en geluid in een training of workshop en de uitkomsten beklijven voor langere tijd. Zeker wanneer een training mens- en praktijkgericht is. Op de inhoud én op de persoonlijke noot. Daar kun je dan meteen wat mee. In kleine groepen, met veel interactie, praktijksituaties en vooral doen kun je er van op aan dat een training meer is dan ‘een middagje voor het werk’.
Een aantal praktijkvoorbeelden (en verder is alles wat mensgericht is mogelijk):

Beoordelen en toekennen (WMO, schuldhulpverlening, examinatoren, HRM-functionarissen, etc.)
Je staat als medewerker voor de individuele afweging of, en hoe, verantwoord een besluit kan worden genomen t.a.v. een toekenning, beoordeling of voorziening. En steeds vraagt dat om een goede analyse, objectiviteit en onafhankelijkheid. In een training beoordelen en toekennen wordt de focus gelegd op persoonlijke waarden, gesprekstechnieken en subjectiviteit. Deelnemers ontdekken hun eigen waarden en valkuilen en kunnen meer gedegen en objectief tot een beoordeling komen.

Basistraining bedrijfs- /praktijkassessor
Steeds meer bedrijven gaan over tot het opleiden en inzetten van eigen bedrijfsassessoren om daarmee de kwaliteit van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf in beeld te krijgen. De uitkomsten van de afgenomen assessments geven (management) informatie over het bedrijfsproces en over de eigen medewerkers. Op basis van een assessment uitslag kan men bijvoorbeeld het bedrijfsproces verbeteren, gerichter personeel beoordelen, functionerings-gesprekken afnemen of opleidingsbeleid toetsen.  
De training voor bedrijfsassessoren wordt verzorgd i.s.m. Groeien in Organisaties en kan worden afgesloten met een assessment voor het Certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid.

Bedrijfsassessor in het onderwijs 
Een getrainde bedrijfsassessor kan de kwaliteit van het examen voor het onderwijs uitstekend borgen. De bedrijfsassessor vervult een specifieke taak in het examen naast de onderwijsassessor. De training voor de bedrijfsassessor is sterk gericht op de toetsing zoals beoordeeld door het bedrijfsleven. Het Ministerie van OC&W vraagt aan het onderwijs om de kwaliteit van de examenfunctionarissen uit het onderwijs en het bedrijfsleven te borgen en om daarmee met twee paar goed getrainde ogen “het zien van doen” van de kandidaten te toetsen.
De training voor bedrijfsassessoren wordt verzorgd i.s.m. Groeien in Organisaties en kan worden afgesloten met een assessment voor het Certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid.

Werving vrijwilligers (vrijwilligersorganisaties)
Vrijwilligers nodig? Kijk naar je presentatie en positie en maak tijdens een training je marketingplan om anderen enthousiast te maken voor jouw organisatie. Deelnemers leren eigen motieven kennen en deze over te dragen op anderen.

Bestuursvisie en – beleid ((non)-profit, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen)
Een plan is snel gemaakt. Zeker wanneer we de problemen kennen die we op willen lossen. Maar beleid gaat om meer. Eerst de visie, dan de weg er naar toe. Een interessante oefening in ‘omdenken’. Deelnemers gaan het grote geheel zien om relatief kleine problemen op te lossen en te voorkomen.

Groepsontwikkeling ((non)profit)
Je werkt niet in een organisatie, je bent een organisatie. Hoe de organisatie zich vormt hangt samen met sociale componenten. Wie leidt, volgt, initieert, bedenkt, controleert en hoe ontstaan daaruit actieve werkunits. Deelnemers maken kennis met de processen in een organisatie en kunnen hun houding en gedrag daarop aanpassen.

Veiligheids- , werkvloercoach (industriële organisaties, bedrijven)
Samen werken in een organisatie die veilig is. Praktisch op de werkvloer, in de omgang met elkaar en met juiste regels en toepassingen. Medewerkers kunnen dat samen realiseren, wanneer zij samen verantwoordelijkheid dragen en elkaar daarin steunen. De veiligheidscoach is de helpende hand. Deelnemers ontdekken hun eigen communicatievaardigheden en hoe die optimaal in te zetten in het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Sociale competenties voor MBO-assessoren
Om de kwaliteit van een beroepsproeve en examen te borgen, zijn naast de vakvaardigheid, de houding en communicatie van de onderwijs- en bedrijfsassessor van groot belang. Een intensieve training op communicatie, oordeelsvermogen en sensitiviteit competenties heeft ook effect op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Binnen een dynamisch en interactief proces van zelfreflectie, feedback van collega-assessoren, oefensituaties met acteurs en videoanalyses, leren deelnemers feit en verbeelding te scheidden en de kandidaat optimaal te laten presteren.

Begeleide Intervisie (teams met gelijksoortige taakstellingen)
Casuïstiek bespreken met collega’s leidt tot inzicht, afwegingen en ontwikkeling van kennis en kunde. In een Begeleide Intervisie zijn de methoden verrassend en gevarieerd en komen zowel successen als vraagstukken aan de orde. Deelnemers ontmoeten vakgenoten, krijgen veelvuldig advies op hun vraagstellingen en raken gefocust op successen en de waarde daarvan in het dagelijks werk.

Een ervaring:

‘Martelli is een gedreven positieve man die weet waarover hij praat. Kan de cursist goed motiveren en zich inleven in hoe iemand er in staat. Klasse!’